אדיופדיה> מדיניות הפרטיות
אדיופדיה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בפורטל. להלן תפורט מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של הפורטל. התנאים שלהלן סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת אדיופדיה במידע הנמסר לה על ידך או נאסף על-ידה בעת השימוש בפורטל. מדיניות הפרטיות שלהלן חלה הן על אוצרי ידע, הן על מזיני תוכן והן על משתמשים (כולם יכונו להלן: "אתה" או "משתמש" או "משתמשים").

1.    מידע שאתה מוסר לפרסום בפורטל
חלק מהשירותים המוצעים בפורטל טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות יסומנו כשדות חובה. יצוין, כי לא חלה עליך חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. 
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים בפורטל, יישמרו במאגר המידע בבעלותה ובניהולה של אדיופדיה. 

2.    מידע הנאסף בעת השימוש בפורטל
בעת השימוש בפורטל עשוי להצטבר מידע הנוגע לנוהגיך, כגון תדירות הפניות לפורטל, תכנים שקראת בפורטל, היסטוריית השימוש שלך בפורטל (העלאת והורדת תכנים), הדפים שצפית בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לפורטל (IP Address), ומידע נוסף כגון נתוני מערכת ההפעלה, גרסת דפדפן וכיו"ב. אדיופדיה תשמור את המידע האמור במאגריה. 

3.    השימוש במידע אודותיך; העברת מידע לצדדים שלישיים
3.1.    השימוש בנתונים הנ"ל ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ועל פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: 
3.1.1.    כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים נוספים ובמבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בפורטל. 
3.1.2.    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפורטל, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים ולציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את אדיופדיה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי את המשתמש. 
3.1.3.    לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש באופן אישי. 
3.1.4.    
3.1.5.    לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה. 
3.2.    הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים המוצעים בפורטל יישמרו באופן מאובטח ואדיופדיה אינה רשאית למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים, אלא במקרים המפורטים במפורש במדיניות פרטיות זו. בכפוף לכל דין, אדיופדיה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים המוצעים בפורטל כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם: 
3.2.1.    ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי; 
3.2.2.    הגנה על הזכויות או הקניין של אידופדיה ו/או של משתמשים אחרים; 
3.2.3.    אכיפת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפורטל, לרבות לעניין תשלום; 
3.2.4.    בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אדיופדיה;
3.2.5.    בכל מקרה שאדיופדיה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
3.2.6.    אדיופדיה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית בפורטל לחברות ולגופים אחרים בשליטתה, ובלבד שהללו ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
3.2.7.    אם אדיופדיה תארגן את פעילות הפורטל במסגרת אחרת, וכן במקרה שתמזג את פעילות הפורטל עם פעילותו של צד שלישי, היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בפורטל או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.    Cookies
4.1.    אדיופדיה משתמשת ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של הפורטל, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפורטל, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפורטל להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפורטל, מהיכן הגעת אל הפורטל, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפורטל ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן.
4.2.    אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך מומלץ להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לזכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפורטל או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהפורטל יותאם להעדפותיך. 

5.    אבטחת מידע
5.1.    אדיופדיה מיישמת בפורטל מערכות ונהלים מקובלים, לפי שיקול דעתה, לצורך אבטחת מידע, אבטחה טכנולוגית ותפעולית, והגנה על נתונים ומידע המאפשרים זיהוי אישי מפני אובדן, שימוש לרעה, שינוי או השמדה. בעוד שמערכות ונהלים אלה עשויים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. אדיופדיה אינה מתחייבת כי הפורטל או השירותים המוצעים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אדיופדיה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת מידע פרטי עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ומחדלים שאינם בשליטתה של אדיופדיה.
5.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלה עליך אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

6.    קישורים לאתרים אחרים 
בפורטל ישנם דפים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, שאינם פועלים בהכרח לפי הצהרת פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו ותנאיה אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

7.    שינויים במדיניות הפרטיות
אדיופדיה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של הפורטל.

8.    שינוי פרטים אישיים
8.1.    אם ברצונך לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסרת באמצעות הפורטל, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת info@edupedia.co.il.
8.2.    אדיופדיה אינה אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע שנמסרים לנו. אם אדיופדיה מקבלת הודעה על כך שנתונים אישיים כלשהם שנאספו בפורטל אינם נכונים, היא תבצע, ככל שהדבר יהיה אפשרי באופן מעשי, את התיקונים המתאימים, על בסיס המידע המעודכן הנמסר על ידי המבקר שזהותו אומתה.
8.3.    אם ברצונך לבטל את רישומך לפורטל, פנה אלינו  באמצעות דוא"ל לכתובת info@edupedia.co.il ואנו נדאג להסרת פרטיך.
8.4.    אם ברצונך לקבל פרטים על המידע שמסרת לנו באמצעות פורטל זה, יש לך זכות גישה למידע כאמור ואתה רשאי לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה לעיל. 

9.    הצעות מסחריות ודיוור ישיר
9.1.    אנא סמן בתיבת האישור שלמטה את הסכמתך לכך שאדיופדיה תפנה אליך מדי פעם, בעצמה או באמצעות אחרים, בדואר אלקטרוני או בדרכי תקשורת נוספות, ותספק לך מידע בדבר שירותי הפורטל, לרבות מידע מקצועי, תגובות שהתקבלו בפורטל למידע שפרסמת וכן מידע שיווקי ופרסומי. 
9.2.    עם מתן האישור הנ"ל, הינך מסכים במפורש לכך שכתובת הדוא"ל שמסרת לשם קבלת השירותים המוצעים בפורטל תצורף לרשימת התפוצה של אדיופדיה, לצורך קבלת עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף. 
9.3.    אדיופדיה תהא רשאית לשלוח לך עדכונים ומידע כאמור גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקשת להסיר את כתובת הדוא"ל שלך מרשימת התפוצה של אדיופדיה.