אדיופדיה> תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש - אדיופדיה1.       כללי

1.1.    ברוכים הבאים לאדיופדיה, פורטל התוכן הלימודי המוביל בישראל ("הפורטל"). הפורטל מנוהל ומופעל על-ידי חברת אדיופדיה טק בע"מ (להלן: "אדיופדיה"), חברה פרטית שמספרה 514802552 מרחוב המושב 40, פרדס חנה, ישראל.

1.2.    הגישה לפורטל והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין אדיופדיה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש בפורטל או בתכנים עבור כל מטרה שהיא (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"), וכן בין אדיופדיה לבין כל אוצר ידע ו/או מזין תוכן ו/או אדם אחר הפועל בפורטל על פי הרשאה מאת אדיופדיה, כמפורט להלן.

1.3.    שימוש בפורטל מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש להלן בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש בפורטל.

1.4.    תנאי השימוש בפורטל מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר.

1.5.    כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

1.6.    מובהר כי תנאי שימוש אלה יחולו על כל התקשרות בינך לבין אדיופדיה בקשר לפורטל אדיופדיה, בין אם נעשתה באופן מקוון ובין אם באופן אחר. עוד מובהר, כי תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באדיופדיה ובתכנים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר, או באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבים נישאים, מחשבי לוח או מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

1.7.    אדיופדיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הינך מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
2.       הגדרות

2.1     "אוצֵר ידע" - כל אדם, תאגיד, מוסד חינוכי או ישות משפטית אחרת, אשר הינו הבעלים של תוכן (כהגדרתו להלן), ואשר מעלה תוכן או נותן הרשאה להעלות תוכן שבבעלותו לפורטל.

2.2     "מזין תוכן" - כל אדם, תאגיד, מוסד חינוכי או ישות משפטית אחרת המעלה לפורטל תכנים שאינם בבעלותו, בין אם באופן חד פעמי ובין אם באופן מתמשך; מזין תוכן יכול להיות גם 'אוצר ידע'.

2.3     "אתה" - (או "לך" "שלך" "עבורך" וכיוצא באלה) - משתמש, אוצר ידע, מזין תוכן או כל אדם אחר, לפי העניין.

2.4     "הרישיון" - כמפורט בסעיף 8.2 להלן.

2.5     "זכויות קניין רוחני" - לרבות פטנטים, בקשות פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מוניטין וכן כל זכות קניין רוחני אחרת המוכרת לפי כל דין או אמנה בין לאומית, בין אם תלויה ברישום ובין אם לאו.

2.6     "תוכן" או "תכנים" - לרבות מידע מכל מין וסוג, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, חומר לימודי (כגון מערכי שיעור, מצגות, תכניות חינוכיות, משחקים, מבחנים, הפעלות, דפי עבודה ויצירה וכיוצא באלה), תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קול ו/או חוזי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, כלים טכנולוגיים, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon); והכל, בכל קידוד ו/או מדיום שהוא.
3.       הפורטל - כללי

3.1     פורטל אדיופדיה מיועד לשימור ידע ושיתוף ידע לימודי ופדגוגי, ושם לו למטרה להנגיש לציבור חומרי לימוד והדרכה המיועדים לציבור הלומדים, המורים והמחנכים בארץ ובעולם.

3.2     כל הזכויות בפורטל, בשירותים ובפעילויות המוצעים בו, בעיצוב הפורטל, ביישומים, בכלים, בתוכנות, בתוכניות וברכיבים אחרים המרכיבים אותו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי אוצרי ידע או מזיני תוכן), הינן של אדיופדיה בלבד. ניתן לעשות שימוש בפורטל בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה בלבד. אין להשתמש בפורטל בכל דרך אחרת ובכל אמצעי אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאדיופדיה.

3.3     אדיופדיה אינה מתחייבת ששירותי הפורטל, לרבות העמדת התכנים שבו לרשות המשתמשים, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אדיופדיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של אדיופדיה ו/או של מי מטעמה.

3.4     אדיופדיה לא תהיה אחראית לכל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם בפורטל או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש, מזין התוכן, אוצר הידע או כל צד ג', או בין תכנים מסוימים שהועלו לפורטל לבין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש.
4.       רכישת תכנים

4.1     השימוש בתכנים שבפורטל כפוף לתנאי הרישיון המפורטים בסעיף 8.2 להלן. מחיר רכישת רישיון השימוש ייקבע על ידי אדיופדיה ו/או על ידי אוצרי הידע, בהתאם לסיכומים ביניהם ולשיקול דעתם, והוא יוצג בדף המידע של אותו תוכן, טרם הרכישה. אדיופדיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את מחירו של רישיון שימוש בתוכן מסוים, לפי שיקול דעתה.

4.2     רכישת רישיון שימוש בתכנים תיעשה באחד מאמצעי התשלום המאושרים לשימוש, כפי שיפורט בפורטל מפעם לפעם.

4.3     במקרה של אי-פירעון של התשלום או כל חלק ממנו בגין רכישת רישיון שימוש בתכנים, אדיופדיה תהיה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה לפי כל דין, לחסום לשימוש את חשבונך, או לחסום את כניסתך לפורטל או את פעילותך בפורטל.

4.4     טרם רכישת רישיונות השימוש בתכנים, תוכל לצפות בהצגה מקדימה ובה חלק מהתוכן, בהיקף ובצורה כפי שתבחר אדיופדיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי רכישת רישיונות השימוש בתכנים נעשית על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד, גם אם התבססה על תיאור התוכן בפורטל, המלצות משתמשים, דירוג איכותי או כמותי של התוכן בפורטל או ההצגה המקדימה של התוכן. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או עילת תביעה המבוססת על אי שביעות רצונך מהתוכן או על אי התאמתו לצרכיך. מובהר כי בכפוף לכל דין אדיופדיה אינה מאפשרת החזר תשלומים, זיכויים או כל מנגנון דומה אחר, במקרה שתמצא כי התוכן אינו מספק את צרכיך או אינו הולם את ציפיותיך או מכל סיבה אחרת, תהיה אשר תהיה.

4.5     מובהר כי בכל מקרה רכישת רישיונות השימוש הינה עסקה שהצדדים לה הם המשתמש ואוצר הידע ו/או מזין התוכן. אדיופדיה אינה צד לעסקת רכישת הרישיון, אלא מספקת את הפלטפורמה והאמצעים למפגש ולביצוע העסקה בין הצדדים, ומספקת שירותים וכלים בעלי אופי טכני ואדמיניסטרטיבי הנדרשים לצורך ביצוע העסקה. עוד מובהר, כי אדיופדיה לא תהיה צד לכל עסקה אחרת שתיעשה בין משתמשים בפורטל או בין משתמש לאוצר ידע או מזין תוכן, והיא לא תישא באחריות לכל שירות או מוצר שיירכשו במסגרתה. המשתמש ואוצר הידע מתחייבים כי לא יבצעו את העסקה לרכישת רישיונות השימוש בתכנים שלא במסגרת הפורטל.
5.       הוראות כלליות

ההוראות הבאות יחולו עליך הן כמשתמש והן כאוצר ידע, מזין תוכן או כל אדם אחר הפועל בפורטל בין אם לפי הרשאה של אדיופדיה ובין אם לאו:

5.1   הינך מתחייב כי בעשותך שימוש כלשהו בפורטל, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות אילו מהפעולות הבאות:

5.1.1         שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים או להטעות משתמש או גוף אחר כלשהו.

5.1.2         שליחה, שידור, הטענה או שימוש בפורטל כדי ליצור או להפיץ באמצעותו וירוסים, תולעים, רוגלות ("spyware"), רושעות ("malware"), תוכנות-עוינות וכל חומר או יישום מזיק אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של אדיופדיה או של משתמש או של כל צד שלישי.

5.1.3         הפצת "דואר זבל" (spam).

5.1.4         שימוש בפורטל שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

5.1.5         איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים בניגוד לדין ו/או לשם מטרות בלתי חוקיות.

5.1.6         הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות הפורטל (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לפורטל) או הפרה באופן כזה או אחר של תנאי השימוש בפורטל.

5.2   הינך מתחייב לא להעלות, לשלוח, לשדר או להטעין בפורטל, או להשתמש בפורטל בכל דרך אחרת כדי ליצור או להפיץ באמצעותו, או כדי לאפשר לאחרים ליצור או להפיץ באמצעותו, תכנים כדלקמן:

5.2.1         תכנים בלתי חוקיים, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח.

5.2.2         תכנים המעודדים, תומכים, מסייעים, מספקים הוראות או מנחים בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה, או העלולים להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית.

5.2.3         תכנים המהווים פגיעה בכל דרך שהיא בפטנטים, בקשות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, סודות מסחריים, מוניטין, או כל זכות קניינית, בין אם רשומה ובין אם לאו, הנתונה לפי כל דין לכל צד שלישי.

5.2.4         תכנים המהווים לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם, וכן כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

5.2.5         תוכן שקרי או מסולף, בידיעה שהוא כזה ומתוך כוונה להטעות אחרים.

5.3   אדיופדיה אינה מתחייבת לבצע כל בקרה, בדיקה, ווידוא, ניטור או עריכה של תכנים בפורטל, וידוע לך כי העלאת התכנים לפורטל נעשית על אחריותו הבלעדית של אוצר הידע. על אף האמור לעיל, שומרת לעצמה אדיופדיה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על התכנים, לעשות את הפעולות הבאות:

5.3.1         להסיר מהפורטל, ללא הודעה מראש, תכנים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי אינם עומדים בתנאים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל.

5.3.2         להסיר מהפורטל, ללא הודעה מראש, תכנים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי יש בהם כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי או אחר של אדיופדיה או של מי מלקוחותיה או של כל צד ג'.

5.3.3         לחסום את כניסתם לפורטל או את פעילותם בפורטל, או לבטל את רישומם לפורטל, של משתמשים, אוצרי ידע, מזיני תוכן או אחרים המבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה לפי שיקול דעתה הבלעדי של אדיופדיה, לרבות כאלו המבצעים איזו מהפעולות האסורות לפי סעיף 5.1 לעיל.

5.4   קישורים:

5.4.1          הפורטל כולל קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. הלינקים מאפשרים לך למצוא תכנים שונים המתפרסמים ברשת האינטרנט. הקישורים והתכנים הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי אדיופדיה או מטעמה ואדיופדיה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. אין לפרש את הצגת הלינקים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי אדיופדיה לאתרים המקושרים, לרבות למסמכים, תכנים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. העובדה שאדיופדיה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת אדיופדיה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום שמירת זכויות הקניין הרוחני, הגנת הפרטיות, או בכל היבט אחר הקשור בהם. אדיופדיה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהפורטל. יתכן שתמצא כי אתה מתנגד לתכנים המצויים בלינקים או סבור כי תכנים אלה מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אדיופדיה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם. אדיופדיה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו בפורטל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אדיופדיה רשאית להסיר מהפורטל קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. ניתן לפנות לאדיופדיה לדיווחים או התראות בנושאים אלו בדוא"ל: info@edupedia.co.il.

5.4.2          אין לקשר לפורטל מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

5.4.3          אין לבצע קישור עמוק מתוך הפורטל, אלא בכפוף לתנאים הבאים: הקישור העמוק יהיה אל העמוד בפורטל במלואו וכפי שהוא מופיע בפורטל, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לאופן השימוש והצפייה בו בפורטל.

5.5   הפורטל עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם אדיופדיה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם. אדיופדיה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות המופיעים בפורטל. אדיופדיה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, ואדיופדיה אינה צד לכל עסקה כזאת.

5.6   כחלק מהליך העלאת התכנים לפורטל, רכישת רישיונות השימוש, או ביצוע פעולות אחרות בפורטל, עשויה אדיופדיה לבקש ממך לספק פרטים אישיים שונים, לרבות שם, כתובת, דרכי התקשרות, מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון paypal, פרטים בדבר רקע מקצועי, וכיוצא באלה. עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בפורטל ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים שמסרת, עליך לעדכנם באמצעות פניה ל- info@edupedia.co.il. במסגרת תהליך רכישת הרישיונות תקבל שם משתמש וסיסמא. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלך בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף מעת לעת את הסיסמה.

5.7   אדיופדיה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך בפורטל, והכל - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות, באי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי אדיופדיה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

5.8   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית אדיופדיה להפסיק בכל עת את פעילות הפורטל או את מתן השירותים בפורטל, כולם או חלקם. עם הפסקת השירותים תחזיק אדיופדיה את התכנים המופיעים בפורטל למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל עותק או גיבוי שלהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
6.       אוצר ידע

בנוסף לאמור לעיל ולהלן, יחולו עליך, כאוצר ידע, ההוראות הבאות:

6.1     בכפוף לאמור להלן, אתה רשאי להעלות תכנים לפורטל, בין אם בעצמך ובין אם באמצעות מזין תוכן, ותהיה זכאי לתמורה כמפורט בסעיף ‎8.1להלן.

6.2     העלאת התכנים לפורטל או מסירתם לאחר לצורך העלאתם לפורטל מהווה רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן וללא תמורה, הניתן על ידך לאדיופדיה, לצרכים שלהלן:

6.2.1          כל שימוש בתכנים המותר לפי תנאי שימוש אלה, לרבות, מבלי למצות, העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, שידור, העמדה לרשות הציבור, ביצוע פומבי וכל שימוש אחר בתכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי של אדיופדיה.

6.2.2          הצגת פרטיך כיוצר התכנים (לרבות שמך, תמונתך, מוסד הלימודים בו הינך עובד או מלמד ותפקידך בו), וכן הערות ותגובות שניתנו לתכנים שהעלית לפורטל, תוצאות דירוג כמותיות או איכותיות של התכנים וכיוצא באלה. מובהר, כי אין באמור לעיל משום התחייבות של אדיופדיה לעשות שימוש כלשהו בפרטים האמורים או להציגם בפורטל.

6.2.3          במקרה של אוצרי ידע שהם מוסדות לימוד, מוסדות מחקר, מוסדות אקדמאיים, בתי ספר וכיוצא באלה מוסדות ותאגידים - ההרשאה חלה בנוסף על הצגת השם, הלוגו, סימן המסחר וכיוצא באלה סימנים מזהים, לצד התכנים או בדפי התיאור שלהם או במקומות רלוונטיים אחרים בפורטל.

6.2.4          כל פעולה נלווית שנדרש לעשותה לשם הוצאה לפועל של מטרות הפורטל, לרבות, מבלי למצות, לתמחר את התכנים, לערוך אותם, לדרג את איכותם, להציג אותם או תקציר שלהם, להסיר אותם, וכיוצא באלה פעולות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אדיופדיה.

6.3     בנוסף, בהעלאת התכנים לפורטל או במסירתם לאחר לצורך העלאתם לפורטל, הינך מעניק לכל משתמש רישיון שימוש כמפורט בסעיף ‎9.2 להלן, הכפוף לכללים החלים על המשתמש בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

6.4     אתה מצהיר ומתחייב כי התכנים אשר תעלה לפורטל או שתמסור לאחרים לצורך העלאה לפורטל הינם בבעלותך הבלעדית, או שיש ברשותך, ויהיו ברשותך במשך כל התקופה בה יוצגו התכנים בפורטל, את כל ההסכמות, האישורים, הרישיונות, כתבי הוויתור ויתר המסמכים הדרושים לצורך העלאת התכנים לפורטל והענקת הרישיון למשתמשים כמפורט להלן.

6.5     אדיופדיה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של טענה, דרישה או תביעה מצד צדדים שלישיים כלשהם, כי התכנים אשר העלית לפורטל או שמסרת לאחרים לצורך העלאה לפורטל מפירים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים כלשהם, או פוגעים בכל זכות קניינית או אחרת של צדדים שלישיים (לרבות, מבלי למצות, הפרת חובת סודיות, פגיעה בפרטיות ו/או בזכות לשם טוב, או בכל זכות אחרת הנתונה לצדדים שלישיים לפי כל דין), ואתה מתחייב לשפות את אדיופדיה באופן מיידי בגין כל נזק, הוצאה או עלות אחרת אשר אדיופדיה תידרש לשאת בהם עקב טענה, דרישה או תביעה כאמור של צדדים שלישיים.

6.6     אתה מסכים ומאשר כי בקשר לכל מקרה מהמקרים המנויים בסעיף 5.3 לעיל, אין ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או עילת תביעה מאדיופדיה או מי מטעמה או מכל צד ג', וכי ככל שיש או שעשויה להיות לך טענה, דרישה או עילת תביעה כאמור הרי אתה מוותר עליהם בזאת באופן בלתי חוזר, וכי אדיופדיה או מי מטעמה וכל צד ג' לא יהיו אחראים כלפיך לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה מהסרת התכנים או מחסימת הגישה לפורטל.

6.7     אתה רשאי בכל עת להסיר את התכנים שבבעלותך או כל חלק מהם מהפורטל. עם זאת, אין בהסרת התכנים כדי לגרוע מזכויותיהם של משתמשים אשר הורידו, העתיקו או עשו שימוש אחר בתכנים טרם הסרתם מהפורטל.

6.8     מוסדות לימוד, מוסדות מחקר, מוסדות אקדמאיים, בתי ספר וכיוצא באלה מוסדות ותאגידים, רשאים לפעול כאוצרי ידע, בכפוף לעמידתם בכל התנאים המפורטים לעיל, וכן בכפוף לכך שיסדירו, קודם להעלאת התכנים לפורטל, את הזכויות בתכנים ואת חלוקת התמורה בינם לבין יוצרי התכנים. מובהר כי אדיופדיה לא תישא בכל אחריות כלפי עובדים, נותני שירותים, יועצים, נציגים או אחרים אשר עסקו ביצירת תכנים שהועלו לפורטל על ידי מוסדות כאמור.
7.       מזין תוכן

בנוסף לאמור לעיל ולהלן, יחולו עליך, כמזין תוכן, ההוראות הבאות:

7.1     פעילות כמזין תוכן כפופה לרישום בפורטל ולמילוי כל הכללים החלים כמפורט לעיל ולהלן. בקשר לרישום כמזין תוכן, יחולו עליך הוראות סעיף‎5.6 לעיל והוראות מדיניות הפרטיות של הפורטל, בדבר מסירת פרטים אישיים מדויקים ונכונים ובדבר השימוש שיעשה בנתונים שתמסור. ברישום כמזין תוכן הינך מתחייב לפעול בהתאם להוראות אדיופדיה כפי שיהיו מפעם לפעם בקשר להעלאת תכנים לפורטל, וכן הינך מתחייב לקחת חלק ולעמוד בהגדרות, בהכשרות, בהדרכות ובתוכניות שאדיופדיה עשויה לחייב בהן אוצרי ידע. אי עמידה באילו מהכללים שלעיל ו/או אי השתתפות בהדרכות ובתוכניות כנדרש, עלולות להביא לשלילת יכולתך לפעול כמזין תוכן בפורטל.

7.2     הינך רשאי להעלות תכנים שאינם בבעלותך לפורטל, ובלבד (א) שקיבלת אישור לכך מאת בעלי התכנים, ו - (ב) שהתכנים עומדים בכל הכללים הנדרשים לפי תנאי שימוש אלה.

7.3     מובהר כי תנאי שימוש אלה יחולו גם על אוצר הידע שהעביר לך את התכנים לצורך העלאתם לפורטל. ככל שאוצר הידע יטען כי לא היה מודע או כי לא הובהרו לו על ידך הכללים והתנאים החלים עליו מכוח תנאי שימוש אלה, יראו אותך כנושא בכלל החובות, ההתחייבויות, המצגים, ההצהרות ויתר התנאים החלים על אוצר הידע לפי תנאי שימוש אלה.

7.4     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העלאת תכנים על ידך לפורטל מהווה מתן רישיון מצידך לאדיופדיה ולמשתמשים, כמפורט בסעיפים ‎6.2 - ‎6.3לעיל, בהתאמות הנדרשות.

7.5     זולת אם נקבע אחרת בהסכם נפרד בינך ובין אוצר הידע או לפי כל דין, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שייכות לאוצר הידע, ובהעלאת התכנים לפורטל אינך קונה או מקבל בהם כל זכות למעט זכויות לקבל חלק מהתמורה כמפורט בסעיף ‎8.1 להלן, אשר הוראותיו יחולו עליך במלואן.

7.6     מובהר בזה כי בעת העלאת התכנים לפורטל חלות עליך כל החובות בקשר לשמירת הזכויות המוסריות של אוצר הידע, כמפורט בסעיף ‎9.9 להלן.

7.7     הינך מתחייב כי בכל מקרה של פנייה מאוצר ידע להסיר מהפורטל תכנים שבבעלותו, תעשה כן ללא דיחוי.

7.8     מוסדות לימוד, מוסדות מחקר, מוסדות אקדמאיים, בתי ספר וכיוצא באלה מוסדות ותאגידים, רשאים לפעול כמזיני תוכן, בכפוף לעמידתם בכל התנאים המפורטים לעיל, וכן בכפוף לכך שיסדירו, קודם להעלאת התכנים לפורטל, את הזכויות בתכנים ואת חלוקת התמורה בינם לבין יוצרי התכנים. מובהר, כי אדיופדיה לא תישא בכל אחריות כלפי עובדים, נותני שירותים, יועצים, נציגים או אחרים אשר עסקו ביצירת תכנים שהועלו לפורטל על ידי מוסדות כאמור.
8.       תמורה וחלוקת הכנסות

8.1.   לכל תוכן שתעלה לפורטל, תקבע אדיופדיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, טווח מחירים אפשרי ומחיר מומלץ. המחיר למשתמש ייקבע על ידך, ובכלל זה הינך רשאי לקבוע כי התוכן שהועלה על-ידך יימסר חינם וללא תמורה או לשנות את המחיר שנקבע על ידך מפעם לפעם, ובלבד שמחיר זה יהיה בתוך טווח המחירים שתקבע אדיופדיה. מובהר, כי טווח מחירי רכישת הרישיונות למשתמש עשוי להשתנות מפעם לפעם, ואדיופדיה אינה מתחייבת בפניך כי התוכן שהעלית לפורטל יימכר במחיר מינימום מסוים.

8.2.   רכישות התכנים בפורטל נעשות בתמורה לתשלום באחד מהאמצעים שנקבעו לכך בפורטל. המחיר שקבעת לתוכן יוצג באתר בתוספת מע"מ כשיעורו בדין. מובהר כי תהיה זכאי לתמורה כספית (בניכוי מס כדין בהתאם לאישורים שתספק לפורטל) רק על רכישת רישיונות לתכנים שהעלית לפורטל, ובכפוף לביצוע בפועל של התשלום על ידי המשתמש.

8.3.   המחיר שתקבע עבור התוכן שהעלית לפורטל, יהיה המחיר שייגבה מהמשתמש. מתוך המחיר שייגבה בפועל, תהיה זכאי לחלק יחסי בשיעור שייקבע על פי הסכם חלוקת ההכנסות שיהיה בתוקף באותה עת, ואשר יפורסם בפורטל, בדפי המידע לאוצרי ידע.

8.4.   למען הסר ספק, מובהר כי אדיופדיה אינה מתחייבת כי תקבל סכום כלשהו בתמורה למתן רישיונות שימוש בתכנים שהעלית לפורטל, וכי התמורה שתתקבל, אם תתקבל, תלויה ברכישת הרישיונות על ידי משתמשים ואין כל ביטחון כי אלו אכן יירכשו.

8.5.   תקבולי הכנסות שתצבור כתוצאה מרכישת רישיונות בתכנים שהעלית לפורטל, יצטברו ויוצגו בחשבונך בערכם לפני ניכויי המס הקבועים בחוק וכשהם כוללים מע"מ. הכנסות אלו יועברו אליך בכפוף לביצוע תהליך משיכת הכנסות שיוגדר בפורטל, לחשבון paypal שתספק, או באמצעי תשלום אחרים כפי שיפורט בפורטל מפעם לפעם.
9.       רישיון משתמש

בנוסף לאמור לעיל ולהלן, יחולו עליך, כמשתמש, ההוראות הבאות, וכניסתך לפורטל, השימוש בפורטל, שימוש או הורדה של איזה מהתכנים המופיעים בו או באיזה מהשירותים המוצעים בו, מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלה.

9.1.   הנך רשאי להשתמש בפורטל ובתכנים בהתאם לתנאי הרישיון ולכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בפורטל או בתכנים באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות בתכנים ואדיופדיה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

9.2.   לצורך השימוש בתכנים המופיעים בפורטל הינך מקבל בזאת רישיון שימוש לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן לעשות בתכנים שימושים כמפורט להלן, ובלבד שהשימושים הם למטרות חינוך, למידה, הדרכה והוראה:

9.1.1.        שימוש אישי, לצורך למידה והעשרה פרטיים.

9.1.2.        שימוש פומבי, ככל שהדבר נדרש כחלק מתהליך הלמידה של חניכים, תלמידים או סטודנטים שלך (לרבות הצגה או ביצוע בפני קהל תלמידיך, והעתקה במספר עותקים מוגבל לצורך חלוקה לתלמידיך, ככל שהדבר נדרש כחלק מתהליך הלמידה).

9.3.   מובהר כי התכנים מיועדים לשימוש אך ורק למטרות חינוך, למידה, הדרכה והוראה, וכי כל שימוש בפורטל ו/או בתכנים למטרות אחרות, או הרשאה לכל צד שלישי לעשות כן, אסור בהחלט. הינך מודע לכך שאדיופדיה מהווה מקום מפגש לעוסקים בחינוך ובהוראה, והקפדה על זכויותיהם הינה נר לרגליה. לפיכך הינך מתחייב שלא לעשות בתכנים כל שימוש החורג בהיקפו או במהותו מהאמור ברישיון המפורט לעיל.

9.4.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי אין להעביר את התכנים לאנשים אחרים או למוסדות אחרים העוסקים בחינוך, למידה, הדרכה והוראה. על כל משתמש להוריד בעצמו את התכנים הדרושים לו.

9.5.   מובהר כי תוקפו של הרישיון השימוש מותנה בעמידתך המלאה בכל תנאי מתנאי השימוש החלים עליך. כל הפרה של איזה מתנאי השימוש החלים עליך תקנה לבעל הזכויות בתכנים ו/או לאדיופדיה זכות מיידית לבטל את רישיון השימוש שהוענק לך, ובמקרה כזה יאסר עליך לעשות כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג, בתכנים שבפורטל ו/או בתכנים שבחזקתך אשר קיבלת באמצעות הפורטל.

9.6.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הפורטל. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהפורטל.

9.7.   מובהר כי אין בהענקת הרישיון כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות חוקית אחרת העומדת למשתמש לפי כל דין, לרבות הזכות לשימוש הוגן.

9.8.   אין בהענקת הרישיון כדי לגרוע מהזכויות המוסריות הנתונות ליוצרי התכנים, והזכויות המוענקות לך בהתאם לרישיון כפופות לחובתך לשמור על זכויות אלה, ובמסגרת זו:

9.8.1.        לתת ליוצרי התכנים קרדיט ראוי בנסיבות העניין.

9.8.2.        לא למחוק, לא להסיר, לא לשנות ולא לערוך כל הודעת זכויות יוצרים המופיעה על גבי התכנים.

9.8.3.        לא לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך, העלולה לפגוע בכבודו ו/או בשמו הטוב של היוצר.

9.9.   הגבלת אחריות:

9.9.1.       הפורטל והתכנים מוצעים לך כמות שהם ("As Is"). אדיופדיה ו/או אוצר הידע ו/או מזין התוכן ו/או מי מטעמם אינם מציגים כל מצג, הצהרה או התחייבות באשר הם, בין אם מפורשים ובין אם משתמעים, באשר לנכונות התכנים, שלמותם, דיוקם, אמינותם, חוקיותם, טיבם, התאמתם לצורך מסוים או העדרן של טעויות או שגיאות בתכנים.

9.9.2.       השימוש בפורטל ובתכנים המופיעים בו הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. אדיופדיה אינה מתחייבת כי התכנים יהלמו את ציפיותיך או דרישותיך, או יעמדו בסטנדרט מקצועי או אקדמי כלשהו. אדיופדיה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי אדיופדיה ו/או אוצר הידע ו/או מזין התוכן ו/או מי מטעמם בקשר לפורטל, זמינות התכנים בו, תקלות בפורטל, איכות התכנים, תוצאות השימוש בתכנים וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, הרי אתה מוותר עליה בזאת באופן בלתי חוזר.

9.9.3.       אדיופדיה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה מן השימוש בפורטל, לרבות אובדן מידע ונזק למערכות מחשב.

9.10.     מובהר כי התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות מקצועית פרטנית או לספרות מקצועית בתחומים הרלוונטיים. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎9.9לעיל, אדיופדיה לא תהיה אחראית לתוצאות השימוש בחומרי הדרכה בתחומים העשויים לגרום נזק מכל סוג שהוא לגוף או לרכוש, כגון חומרי הדרכה בתחומים של רפואה, עיסוק בחומרים מסוכנים, ביצוע פעולות בעלות השלכות כלכליות ו/או משפטיות, וכיוצא באלה.
10.   הודעה והסרה

אדיופדיה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים אשר צדדים שלישיים טוענים כי הם מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע בפורטל מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות לכתובתinfo@edupedia.co.il ולציין את הפרטים הבאים:

9.1.    פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני).

9.2.    זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך.

9.3.    זיהוי מדויק של התוכן שבבעלותך ושל זכויותיך בו שלטענתך הופרו.

9.4.    הסבר מפורט כיצד התוכן שבפורטל מפר את זכויותיך.

9.5.    הצהרה כי לפי מיטב ידיעתך והבנתך זכויותיך הופרו, וכי כל המידע שמסרת הינו נכון ומדויק.

9.6.    במקרה של פנייה שלא על ידי בעלי הזכויות, נדרש לצרף ייפוי כוח כדין לפעול בשמם.
10.   היעדר יחסי עובד מעביד

מובהר כי אין, ולא יהיו, ואין בכוחם של תנאי שימוש אלה, ואין בכוחה של פעילותך בפורטל, תהיה אשר תהיה, כדי ליצור בינך ובין אדיופדיה יחסי עובד – מעביד, שותפות, ייצוג, סוכנות, נאמנות, מיזם משותף וכיו"ב. מעמדך כלפי אדיופדיה וכלפי משתמשים, אוצרי ידע, מזיני תוכן או אחרים הפועלים בפורטל, בין אם מטעמה של אדיופדיה ובין אם לאו, הינו של עצמאי הפועל אך ורק מכוחם של תנאי שימוש אלה ובהתאם לכללים המפורטים בהם.
11.   הגנת פרטיות

אדיופדיה מכבדת את פרטיותך. תוכל למצוא את מדיניות הפרטיות העדכנית של אדיופדיה בקישור: מדיניות פרטיות, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה של אדיופדיה, ומומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.12.   דין וסמכות שיפוט

13.1       על השימוש בפורטל, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

13.2       מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש בפורטל ו/או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

13.3       מחובתך כמשתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שנמצא בעת השימוש במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השימוש בפורטל ובתכנים בהתאם לתנאי שימוש אלה תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של אדיופדיה להתאים את תנאי השימוש בפורטל לדינים החלים בכל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות לכל הפרת דין של מדינה זרה הקשורה או נובעת משימוש בפורטל או בתכנים.

13.   כללי

13.1       תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין אדיופדיה והם חלים על השימוש שלך בפורטל, אלא אם נחתם בינך ובין אדיופדיה הסכם נפרד אחר.

13.2       במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.